Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

EKOODPOWIEDZIALNIE 2019

Aktualności 29.05.2019

 

Informacje o realizowanych inwestycjach przez Spółkę. Ułatwią Wam rozwiązanie przygotowanych przez nas quizów. Zapraszamy na nasze stoisko. Czekają fajne upominki. 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, beneficjentem funduszy unijnych.
Spółka wykonuje zadania związane z rozwojem i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie miasta Katowice.

Dotychczas Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o. czterokrotnie pozyskała dofinansowanie na realizację Projektów z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZREALIZOWANE ZADANIA

W latach 2009 – 2016 Spółka zrealizowała dwie fazy Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap II” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
W ramach dwóch faz Projektu zostało:
– wybudowanych i zmodernizowanych łącznie ponad 220 km sieci kanalizacyjnych, zlokalizowanych w większości dzielnic miasta Katowice,
– wybudowano /zmodernizowano łącznie 24 tłocznie/pompownie ścieków,
– zabudowano 8 zbiorników retencyjnych,
– wybudowano 5 przelewów burzowych,
– wybudowano 2 separatory,
– zmodernizowane zostały dwie oczyszczalnie ścieków Panewniki i Podlesie,
– zakupiono 6 samochodów specjalistycznych do obsługi sieci kanalizacyjnych.

Realizacja obu faz Projektu:
– umożliwiła ponad 12 tysiącom mieszkańców przyłączenie ich nieruchomości (położonych na terenach nieskanalizowanych) do sieci kanalizacyjnych,
– a ścieki od ponad 81 tysięcy użytkowników zostały prawidłowo przekierowane na oczyszczalnie ścieków.
Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoliła na zapewnienie stałych parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie usuwania azotu ogólnego do poziomu poniżej 10mgN/dm3 oraz fosforu ogólnego do poziomu poniżej 1,0mgP/dm3.

Całkowity koszt realizacji obu faz Projektu wyniósł łącznie ponad 435 mln złotych brutto.
Na realizację obu faz Projektu Spółka uzyskała łącznie blisko 202 mln złotych netto dofinansowania z Funduszu Spójności.

Wyżej wskazane działania przyczyniły się
– do powstania skutecznego i efektywnego system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Katowic,
– zostały wypełnione również założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy nr 91/271/EWG dotyczącej gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych.
Dla mieszkańców stolicy Śląska powyższe realizacje oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie przenikania nieczystości do wód gruntowych, a dzięki wprowadzonej hermetyzacji części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków także eliminację nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów procesów oczyszczania.

AKTUALNIE REALIZOWANE ZADANIA DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

Spółka realizuje Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. W ramach Przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Budowa nowych kolektorów sanitarnych umożliwi rozdział ścieków na ścieki bytowe i wody opadowe.
Przedsięwzięcie obejmuje również prace na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie wraz z wymianą urządzeń i doposażeniem obiektów, w celu zwiększenia efektywności ich pracy, modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni, budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec, modernizację studni rozprężnych, zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz wykonanie modelu hydraulicznego i monitoring funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.
Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2022.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 345 mln złotych brutto, a udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi ponad 175 mln złotych netto.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków.

Spółka realizuje również Projekt „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”. W wyniku realizacji Projektu zostanie:
– wybudowanych 11 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności prawie 6500 m3,
– wybudowanych / przebudowanych ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej,
– wybudowana pompowni wód deszczowych,
– 2,56 km2 powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych,
– ponad 117 000 osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Realizacja Projektu planowana jest w latach 2017 – 2023
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu to blisko 64 mln złotych brutto.
Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi ponad 32 mln złotych netto.

Efekty realizacji Projektu
– ograniczenie lokalnych podtopień, występujących podczas ulewnych nawalnych deszczów i niejednokrotnie przynoszących duże straty materialne,
– powstanie nowych elementów infrastruktury skutecznie odbierającej wody opadowe pozwoli na ich retencjonowanie i kontrolowane odprowadzenie do środowiska naturalnego,
– nastąpi hydrauliczne odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków komunalnych,
– ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych polegających na podczyszczaniu wód opadowych zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
– umożliwienie gromadzenia wody, która będzie mogła być wykorzystana przez służby komunalne na przykład do podlewania zieleni miejskiej,
– wypełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego w zakresie standardów jakości wód powierzchniowych i wypełnienie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych wynikających z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.