Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie 2018

Aktualności 18.05.2018

Informacja o Projektach realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną sp. z o.o. stanowiąca pomoc w uzupełnieniu quizów przeprowadzanych podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego EKOODPOWIEDZIALNIE 2018

Katowicka Infrastruktura wykonuje zadania związane z rozwojem i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie miasta Katowice.

Dotychczas Spółka czterokrotnie pozyskała dofinansowanie na realizację Projektów z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W latach 2009 – 2016 Spółka z powodzeniem zrealizowała i rozliczyła dwie fazy Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

W ramach dwóch faz Projektu zostało wybudowanych i zmodernizowanych łącznie ponad 200 km sieci kanalizacyjnych, wybudowano /zmodernizowano łącznie 24 tłocznie/pompownie ścieków, zabudowano 8 zbiorników retencyjnych kołowych, wybudowano 5 przelewów burzowych i 2 separatory oraz zmodernizowane zostały dwie oczyszczalnie ścieków Panewniki i Podlesie. Dodatkowo zakupiono 6 samochodów specjalistycznych do obsługi sieci kanalizacyjnych.

Realizacja obu faz Projektu umożliwiła ponad 12 tysiącom mieszkańców przyłączenie ich nieruchomości (położonych na terenach nieskanalizowanych) do sieci kanalizacyjnych, a ścieki od ponad 81 tysięcy użytkowników zostały prawidłowo przekierowane na oczyszczalnie ścieków.

Całkowity koszt realizacji obu faz Projektu wyniósł łącznie ponad 435 mln złotych. Na realizację obu faz Projektu Spółka uzyskała łącznie blisko 202 mln złotych dofinansowania z Funduszu Spójności.

W marcu 2017 r. Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. Projekt jest kontynuacją zadań związanych z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego na terenie stalicy Śląska, polegającym na stworzeniu systemu kanalizacji rozdzielczej tj. oddzielnych kolektorów dla ścieków sanitarnych i oddzielnych kolektorów dla wód opadowych.

Projekt obejmuje 64 zadania, w tym 50 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Koszutka, Dąb, Załęże, Brynów, Piotrowice-Ochojec, Ligota-Panewniki, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze.

W ramach Przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Dodatkowo Projekt zakłada budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec, wykonane zostaną dalsze prace modernizacyjne wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie, prace modernizacyjne pompowni ścieków Murcki oraz studni rozprężnych przepompowni ścieków.

W ramach Projektu zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem, wykonany zostanie model hydrauliczny i monitoring funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” wynosi 345 235 154,06 PLN. Na realizację Projektu Spółka uzyskała do 175 461 515,62 PLN dofinansowania z Funduszu Spójności. 

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Katowic oraz wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG, dotyczącej gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych.

Dla mieszkańców stolicy Śląska powyższe realizacje oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie przenikania nieczystości do wód gruntowych, a dzięki wprowadzonej hermetyzacji części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków także eliminację nieprzyjemnych i uciążliwych dla mieszkańców zapachów procesów oczyszczania. To również tańszy i wygodniejszy sposób odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo Spółka prowadzi działania w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, które przyczynią się do odprowadzania, retencjonowania i wykorzystania wód opadowych. W marcu 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Wniosek został oceniony pozytywnie i w sierpniu 2017 r. Spółka zawarła z NFOŚ, Umowę o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W zakresie Projektu wybudowanych zostanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowych i rurowych). Zastosowane w ramach Przedsięwzięcia rozwiązania techniczne umożliwią jednorazowe zretencjonowanie blisko 6,5 tyś. m3 wód opadowych oraz ich ewentualne wykorzystanie do celów komunalnych, np. do podlewania zieleni miejskiej, zmywania powierzchni ulic, placów czy chodników. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 7 km. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 2,56 km2.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” wynosi 63 911 077,56 PLN. Spółce zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności do kwoty 32 657 078,51 PLN.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem tj. art. 9. pkt. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto zgodnie z art. 5.1.2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (…).

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.