Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU

Aktualności 14.07.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Poszukuje osoby na stanowisko: 

Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór inwestorski nad realizacją prowadzonych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną sp. z o.o. inwestycji
 • Przygotowywanie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową w mieście Katowice
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych (ST, STWiORB) na realizację planowanych robót budowlanych, dostaw i usług związanych z wykonaniem inwestycji
 • Opracowywanie dokumentacji kosztorysowych (przed realizacją inwestycji i po ich zakończeniu)
 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji i gospodarowania majątkiem trwałym wytworzonym w ramach prowadzonych inwestycji
 • Analiza i weryfikacja składanych przez Wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych
 • Analiza, weryfikowanie i akceptacja wniosków materiałowych
 • Sprawdzanie i weryfikacja rozliczeń składanych przez Wykonawców
 • Przygotowanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dotyczących występujących w toku budowy robót zamiennych i dodatkowych
 • Współpraca w wykonawcami robót budowlanych, dostawcami maszyn, urządzeń i sprzętu w ramach realizowanych przez Spółkę inwestycji
 • Organizowanie oraz udział w próbach i odbiorach technicznych (w tym przygotowanie wszelkich odbiorów, przeglądów w trakcie i po realizacji inwestycji oraz w okresie eksploatacji wytworzonych środków trwałych oraz przekazywanie ich do użytkowania)
 • Bieżąca współpraca z operatorem majątku trwałego, wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta a także innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację inwestycji Spółki
 • Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanych przez wykonawców
  w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie, weryfikacja składanych przez wykonawców faktur pod względem merytorycznym
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją projektów

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bezwzględnie wymagane)
 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji wodociągi i kanalizacja
 • Doświadczenie w pracy związanej z prowadzonymi procesami budowlanymi, m.in. przygotowanie/weryfikacja rozliczeń z wykonawcami na podstawie kart obmiarowych i protokołów, przygotowywanie/weryfikacja dokumentów wprowadzających zmiany do kontraktu (Protokoły Konieczności i Protokoły Negocjacji) itp.
 • Doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy unijnych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dobra znajomość programów kosztorysowych (mile widziana obsługa programu NORMA)
 • Obsługa programów do graficznego wspomagania projektowania np. AutoCAD, ZWcad
 • Mile widziana znajomość obsługi oprogramowania GIS
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, ustawy
  o zamówieniach publicznych,
 • Dobra organizacja pracy (dokładność, sumienność, terminowość i punktualność)
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pracę przy realizacji ciekawych i dużych projektów
 • rozwój zawodowy

Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie w terminie do 15.09.2021 r. – CV oraz listu motywacyjnego na adres: kiwk@kiwk.katowice.pl z adnotacją w temacie wiadomości: REKRUTACJA_ Inspektor Nadzoru.

 

 Klauzula informacyjna

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6, tel. +48 (32) 350 -09-75 (centrala), e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl, jako pracodawca.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@kiwk.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może być odwołana w dowolnym czasie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, wskazanym do prowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. 4 miesiące.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo do usunięcia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.