Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności 21.12.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w spółce;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów/oświadczeń na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (sporządzanie treści ogłoszenia o zamówieniu, SWZ/SIWZ wraz z załącznikami, projektów umów, itp.);
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych projektów aktów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi;
 • bieżąca współpraca z Zarządem i pracownikami spółki w zakresie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inżynierskie;
 • 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a także ustaw i przepisów związanych;
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność, operatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość udziału przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie w terminie do 15.01.2022 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres kiwk@kiwk.katowice.pl z adnotacją w temacie wiadomości: REKRUTACJA – Specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o. ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281711, NIP: 9542588939, REGON 240612757 (dalej: Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod@kiwk.katowice.pl lub wysyłając korespondencję na podany powyżej adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Odbiorcami danych osobowych będą personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania zgłoszenia przez kandydata. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych do państw spoza EOG, ani organizacji międzynarodowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy”.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.