Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

O spółce

Historia

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 04.09.2006 r.

Spółkę zawiązano aktem notarialnym w dniu 22.12.2006 r., a w dniu 13.06.2007 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach pod nr 0000281711.

Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodno-ściekowej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Celem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w sposób umożliwiający świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakościowym.
Zgodnie z §8 pkt.2 ww. aktu założycielskiego przedmiotem działalności Spółki jest gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w obszarze jej działania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzanie posiadaną przez Spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

MODERNIZUJEMY KATOWICKI SYSTEM WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNY!

Organy spółki

Organami Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. są:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd Spółki:
Władysław Spyrka – Prezes Zarządu
Andrzej Cebula – Członek Zarządu

Prokurent:
Anna Badura – Główna Księgowa

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Kwapisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Andrzej Kolat – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Piech – Członek Rady Nadzorczej
Dawid Rams – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisława Winczakiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorca sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Walne Zgromadzenie Wspólników:
Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu Miasta Katowice – reprezentuje Prezydent Miasta Katowice.

Pobierz Akt Założycielski Spółki

Jednostka Realizująca Projekt

Zarządzeniem nr 5/2009 Prezesa Zarządu Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2009 r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Jednostka powstała w celu sprawnej i prawidłowej realizacji oraz rozliczenia finansowego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Obecnie Jednostka realizuje Projekty „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” oraz „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” na które uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Dane firmy

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

NIP: 9542588939
Regon: 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Nr konta: BOŚ S.A. 81 1540 1128 2112 7002 5217 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 455 283 500,00 zł

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  – ANNA WILK

TEL. 32 350 00 76, adres e-mail: iod@kiwk.katowice.pl  

 

Pobierz KSIĘGĘ ZNAKU SPÓŁKI

Pobierz ZNAK FIRMOWY SPÓŁKI

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.