Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

OGŁOSZENIE KATOWICKIEJ AGENCJI WYDAWNICZEJ Sp. z o.o.

Aktualności 28.10.2021

Rada Nadzorcza Katowickiej Agencji Wydawniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 6 zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na badanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022. 

 

I. Przedmiot oraz zakres zamówienia:

1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 27.08.2021r. do 31.12.2021 r. oraz za okres następny tj. od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., którego celem jest sporządzenie sprawozdania z badania wskazującego, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki oraz pozostałymi wymogami określonymi w tym względzie w ustawie o rachunkowości oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415).

2. Sprawozdanie z badania, o którym mowa w pkt 1 powinno zawierać wszystkie elementy tegoż dokumentu szczegółowo określone w treści art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie:
* zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
* zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,
* jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,
* przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje w tym wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji jej działalności.

II. Biegły rewident zobowiązany jest do:

1. Przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego w siedzibie Spółki.

2. Zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

3. Przeprowadzenia badania stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdanie Finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

4. sprawdzenia w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji Sprawozdania Finansowego.

5. Przeprowadzenia badania metodą pełną następujących obszarów:
* pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
* kosztów i przychodów finansowych,
* zysków i strat nadzwyczajnych,
* rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
* wszystkich rozliczeń podatkowych.
Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki tel: (032) 350-00-75, wew. 105.

6. Dostarczenia pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

7. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

8. Udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej poświęconych rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok oraz obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym Sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji odnośnie przeprowadzonego badania.

III. Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

2. Aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;

3. Sprawozdania finansowe sporządzone na 31 grudnia 2019r. i 31 grudnia 2020r. wraz z opinią biegłego rewidenta jeżeli podlegały one badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania Sprawozdania finansowego inny dokument określający wielkość posiadanych kapitałów własnych;

4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej      i niezależnej opinii o badanym Sprawozdaniu finansowym;

5. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent (za każdy rok);

6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Katowickiej Agencji Wydawniczej Sp. z o.o.;

7. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem Sprawozdania finansowego i czas jego trwania;

8. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu;

9. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym przedsiębiorstw z branży wydawniczej;

10. Informacja o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie Sprawozdania finansowego za 2021 oraz 2022r.” do dnia 12.11.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

V. Dodatkowe informacje:

1) termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania z badania:
– za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021r do dnia 28.02.2022r.,
– za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r do dnia 28.02.2023r.
2) oferty złożone po upływie określonego terminu ich składania oraz niespełniające wymagań określonych pkt III Ogłoszenia nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki),
3) wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w terminie do 31.12.2021r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Treść niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/I/2021 z 21.10.2021r.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.