Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

KANALIZACJA SANITARNA

REALIZOWANY PROJEKT 

OBECNIE SPÓŁKA REALIZUJE PROJEKT "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP III" nr POIS.02.03.00-00-182/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 30 marca 2017 r. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o.  zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Fundusze Europejskie       

Projekt obejmuje 64 zadania inwestycyjne, w tym 50 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Koszutka, Dąb, Załęże, Brynów.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Dodatkowo wykonane zostaną:

 • prace na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. na stacji odwadniania osadu,
 • prace na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. zabudowę na istniejącym kanale kraty wstępnej.

Przedsięwzięcie obejmie również :

 • modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni,
 • budowę karty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec,
 • modernizację studni rozprężnych przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice,
 • zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem,
 • wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych 

Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2023.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 345 235 154,06 PLN

Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 175 461 515,62 PLN

 

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

CEL PROJEKTU

Celem Przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Katowice i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

 • wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Aglomeracji Katowice na terenie miasta Katowice do 98,089%
 • wzrost obciążenia RLM o 209 w aglomeracji Katowice w wyniku podłączenia nowych mieszkańców,
 • poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
 • stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu,
 • poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków.

W ramach Projektu zostanie wybudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej,  zmodernizowana kanalizacja ogólnospławna poprzez rozdział tj. adaptację istniejącego przewodu kanalizacyjnego i budowę nowej sieci kanalizacyjnej, zostaną zmodernizowane studnie rozprężne pompowni ścieków w Aglomeracjach Katowice i Sosnowiec na obszarze miasta Katowice, w zlewniach oczyszczalni Radocha, Podlesie, Panewniki, Gigablok i Dąbrówka Mała.

Przedsięwzięcie obejmuje również budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec, modernizację pompowni Murcki oraz modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie wraz z wymianą urządzeń, doposażeniem obiektów w celu polepszenia pracy oczyszczalni ścieków.

 

LOKALIZACJA PROJEKTU

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok:

Zadanie 1 zlokalizowane będzie w ulicach: Morelowa, Gruszowa, Brzoskwiniowa, Stęślickiego, Widok, Dobrej, Słonecznej, Ściegiennego, Cichej, Jasnej, Błękitnej;

Zadanie 2 zlokalizowane będzie w ulicach: Ceglanej, Krzemiennej, Francuskiej, Porfirowej;

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki:

Zadania 29 do 36 zlokalizowane będą na obszarze oczyszczalni ścieków Panewniki

Zadanie 3 zlokalizowane będzie w ulicy Załęskiej,

Zadanie 4 zlokalizowane będzie w ulicach: Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej;

Zadanie 5 i 6 zlokalizowane będzie w ulicach Panewnickiej, Warmińskiej, Śląskiej, Bronisławy, Kaszubskiej, Poleskiej, Mazowieckiej, Huculskiej, Pomorskiej, Wileńskiej, Mazurskiej;

Zadanie 7 zlokalizowane będzie w ulicach: Kruczej, Szojdy, Ogrodowej, Wyzwolenia, Heweliusza;

Zadanie 8 zlokalizowane będzie w ulicy Sarmackiej.

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie:

Zadania 37 do 47 zlokalizowane będą na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie

Zadanie 9 zlokalizowane będzie w ulicy Gierlotki;

Zadanie 10 zlokalizowane będzie w ulicy Armii Krajowej;

Zadanie 11 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bukszpanowa boczna do Suberlaka;

Zadanie 12 zlokalizowane będzie w ulicy Azalii;

Zadanie 13 zlokalizowane będzie w ulicy Uniczowskiej;

Zadanie 14 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Wieżowa, Urbana;

Zadanie 15 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bukszpanowa, Derenii, Tunelowa;

Zadanie 16 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Żurawia, Mariana Sobańskiego, Walerego Jankego, Karola Szymanowskiego, Grottgera, Barcelońska, Góralska, Puchacza, Krogulcza;

Zadanie 17 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Goetla, Samsonowicza, Fałata, Mruczka, Baczyńskiego, Solskiego, Zająca, Chroboka, Niemczyka, Ćwiklińskiej, przejście przez ul. Bielską, przejście przez Tartaczną, przejście przez Wolności, przejście przez Sokołowskiego (kolektor równoległy do Kołodzieja), Didura

Zadanie 48 zlokalizowane będzie w ulicy Szarych Szeregów.

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała:

Zadanie 18 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Zimowa, Mroźna, Śniegowa, Lodowa, Chłodna, Szronowa, Deszczowa;

Zadanie 19 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Korczaka, Borki, Obrońców Westerplatte;

Zadanie 20 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bednorza, Wańkowicza;

Zadanie 21 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Babiego Lata, Mroźna, Hallera;

Zadanie 22 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Objazdowa, Morawa, Obrońców Westerplatte;

Zadanie 23 zlokalizowane będzie w ulicy Szabelniana;

Zadanie 24 zlokalizowane będzie w ulicach: Le Ronda, Strzelców Bytomskich, Pod Młynem, Milowcka, Styczniowa;

Zadanie 25 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Lwowska, Kantorówny, Ratuszowa, Zamenhofa, Wałowa, Wypoczynkowa, Wiosny Ludów, Woźniaka, 11 Listopada, Krakowska;

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Radocha:

Zadanie 26 zlokalizowane będzie w ulicy Zamkowej;

Zadanie 27 zlokalizowane będzie w ulicy Kolistej;

Zadanie 28 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Górniczego Dorobku, Szopienicka;

Zadanie 49 zlokalizowane będzie w dzielnicy Giszowiec.

 

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obszar Projektu podzielno na pięć zlewni związane z oczyszczalniami ścieków: Radocha, Podlesie, Panewniki, Gigablok oraz Dąbrówka Mała. Wyszczególniono łącznie 50 zadań inwestycyjnych mających na celu rozbudowę oraz poprawę działania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wód opadowych na terenie miasta Katowice. Zlewnia oczyszczalni Radocha należy do Aglomeracji Sosnowiec, natomiast pozostałe cztery zlewnie do Aglomeracji Katowice.

Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:

 • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych w systemie grawitacyjnym. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=6015 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø800mm.
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej o łącznej długości nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L= 390 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø500mm.
 • modernizację kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowej sieci w miejscu dotychczasowej w obszarze skanalizowanym. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=2820 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø200÷Ø500mm.
 • modernizację kanalizacji deszczowej poprzez budowę nowej sieci w miejscu dotychczasowej. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=345 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø600mm.
 • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach skanalizowanych, poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Zaadaptowanie przewodów kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje deszczową. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 38 885 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø800mm.
 • budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach skanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Zaadaptowanie przewodów kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 3 400 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø1500mm.
 • modernizację poprzez renowację bezwykopową kanalizacji o łącznej długości 28 738 mb w zakresie średnic Ø160÷Ø1200mm
 • modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki, która obejmuje modernizację oraz wymianę urządzeń w zakresie:
 1. osadniki wtórne – modernizacja urządzeń: roboty polegające na renowacji powierzchni betonowych oraz doposażenie obiektów w nowe zgarniacze osadu z systemem odbioru substancji flotujących, pozwalającym na efektywniejsze zatrzymanie zawiesiny w urządzeniach;
 2. koryto wylotowe - doposażenie w analizator kolorymetryczny przez zabudowę urządzenia na istniejącym kanale;
 3. budynek socjalno-administracyjny – kompleksowa modernizacja pomieszczeń i wyposażenia, w tym wymiana instalacji wewnętrznych (sieci c.o., sieci kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia), stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń;
 4. stacja trafo - modernizacja budynku, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 5. komora rozdzielcza - wykonanie prac modernizacyjnych w dnie żelbetowym istniejącej komory;
 6. stacja odwadniania osadu – wymiana urządzeń odwadniających na energooszczędne i bardziej efektywne wraz z kompleksową modernizacją budynku, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 7. budynek krat i pompowni ścieków – kompleksowa modernizacja pomieszczeń, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej, remont dachu oraz elewacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dociepleniem;
 8. piaskownik – renowacja powierzchni betonowych wraz z wymianą systemu zgarniania z zastosowaniem zgarniaczy łańcuchowych do ciągłego odbioru piasku oraz          podłączenie do systemu sterowania;
 9. poletka piasku – zagospodarowanie terenu po wyłączonych z eksploatacji poletkach piaskowych, w tym likwidacja murków z płyt betonowych, wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej oraz zadaszenie wiatą z przeznaczeniem na parking;
 10. poletka osadu – zagospodarowanie terenu po poletkach osadowych poprzez ułożenie kostki brukowej z przeznaczeniem na parking.
 • modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie, która obejmuje modernizację oraz wymianę urządzeń w zakresie:
 1. komora rozdzielcza - wyposażenie w sondę poziomu w celu ciągłej kontroli napływu ścieków oraz montaż oświetlenia w celu poprawy pracy i bezpieczeństwa pracowników;  
 2. laguna – renowacja zbiornika wraz z odbudową drenażu oraz z odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania;
 3. doposażenie instalacji osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe;
 4. oświetlenie zewnętrzne - przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego;
 5. modernizacja istniejących studni depresyjnych;
 6. zabudowa na istniejącym kanale kraty wstępnej;
 7. zbiornik buforowy przed oczyszczalnią - budowa komory do czasowego zatrzymania nadmiaru ścieków np. podczas deszczu, umożliwiającej regulację obciążenia hydraulicznego oczyszczalni, zabudowana na terenie obiektu przed istniejącą komorą rozdziału;
 8. zakup agregatu prądotwórczego 113kW dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii zasilania
 • modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni i budowie nowego rurociągu tłocznego, którego realizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych beneficjenta.
 • budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec
 • modernizację studni rozprężnych, przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice
 • zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem. Zadania obejmują zakup:
 1. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego dwuosiowego;
 2. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego z recyklingiem wody;
 3. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego z recyklingiem wody;
 4. dwóch koparko-ładowarek z dodatkowym osprzętem ;
 5. samochodu SUV;
 6. pojazdu elektrycznego osobowo-towarowego;
 7. mobilnego kontenera socjalnego;
 8. agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA);
 9. korków pneumatycznych w zakresie średnic 400-1200mm (4 komplety);
 10. samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej metodą rękawa krótkiego (pakery) oraz kamerą do inspekcji – żmijka;
 • wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE* 

ZADANIE 9

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gierlotki w Katowicach

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 281,29 mb

 

ZADANIE 10

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w rejonie budynków od numeru 348 do numeru 359

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 232,55 mb

 

ZADANIE 12

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Azalii

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 157,80 mb

 

ZADANIE 13

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Uniczowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od numeru 90 do numeru 96

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 124, 40 mb

 

ZADANIE 15

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach - cześć I - przewiert pod torami PKP 

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 47,46 mb 

 

ZADANIE 31

Dostawa wraz z montażem analizatorów na istniejącym korycie wylotowym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W ramach zadania zamontowano:

 1. Analizator kolorymetryczny azotu amonowego
 2. Analizator kolorymetryczny jonów ortofosforanowych
 3. Optyczny czujnik do pomiaru stężenia azotanów

 

ZADANIE 38

Dostawa wraz z montażem stacji poboru prób ścieków na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach  

 

ZADANIE 41

Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

W ramach zadania dostarczono i zamontowano:

 1. jednostkę ścienną o zmiennych mocach chłodniczych w zakresie 0,9 -3,9 kW dla mocy chłodniczej i 0,9 -5,3 kW dla mocy grzewczej wraz z jednostką zewnętrzną (komplet)
 2. jednostkę ścienną o zmiennych mocach chłodniczych w zakresie 0,9 -6,0 kW dla mocy chłodniczej i 0,9 - 9,1 kW dla mocy grzewczej wraz z jednostką zewnętrzną (komplet)  

 

ZADANIE 42

Przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

W ramach zadania wykonano:

 1. wymianę 55 kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami
 2. montaż 16 kpl. kamer  

 

ZADANIE 43

Modernizacja studni depresyjnych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

W ramach zadania zmodernizowano:

 1. Studnię depresyjną nr SD1
 2. Studnię depresyjną nr SD2 wraz z montażem pompy głębinowej
 3. Studnię depresyjną nr SD3 
 4. Studnię depresyjną nr SD4
 5. Studnię depresyjną nr SD5

 

ZADANIE 44

Modernizacja stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

 

ZADANIE 47 

Dostawa agregatu prądotwórczego 113 kW dla zapewnienia ciągłości pracy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

 

ZADANIE 49

Budowa kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec 

W ramach zadania zabudowano:

 1. wiata kraty mechanicznej wraz z urządzeniami 
 2. droga dojazdowa
 3. stacja transformatorowa 
 4. instalacja wodociągowa 
 5. instalacja elektroenergetyczna 
 6. ogrodzenie 

 

ZADANIE 50

Modernizacja studni rozprężnych przepompowni ścieków zlokalizowanych w Katowicach

W ramach zadania zmodernizowano:  

 1. Komorę rozprężną w rejonie skrzyżowania ul. Wincentego Pola i ul. Bocznej - k-15 (k-319)
 2. Komorę rozprężną w rejonie ulicy Żelaznej - k-675
 3. Studnię rozprężną w ul. Grażyńskiego - k-404 (k-405)
 4. Komorę rozprężną w rejonie ul. Pod Młynem i ul. Żyznej - k-545
 5. Studnię rozprężną w ul. Siemianowickiej - k-94
 6. Studnię rozprężną w rejonie starej oczyszczalni ścieków GISZOWIEC - k-291
 7. Studnię rozprężną w rejonie ul. Kredytowej - k-275
 8. Studnię rozprężną w rejonie skrzyżowania ulic Ligockiej i ul. Filarowej - k-407
 9. Studnię rozprężną w rejonie ul. Goetla (Murcki) - k-333

ZADANIE 51

Dostawa Mitsubishi FUSO CANTER CAP COMBI - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego dwuosiowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

 

ZADANIE 52

Dostawa RENAULT HD004 CAP RACY 2600 - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych 

 

ZADANIE 53

Dostawa RENAULT HD004 CAP RACY 2600 - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych 

 

ZADANIE 54 

Dostawa koparko - ładowarki JCB 4CX z dodatkowym osprzętem

 

ZADANIE 55

Dostawa koparko - ładowarki JCB 3CX z dodatkowym osprzętem 

 

ZADANIE 56 

Dostawa samochodu towarowo- osobowego ISUZU D-MAX  dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych.

 

ZADANIE 57

Dostawa pojazdu elektrycznego osobowo - towarowego Melex 381 N.Car dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

 

ZADANIE 58

Dostawa mobilnego kontenera socjalnego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

 

ZADANIE 59 

Dostawy mobilnego agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych

 

ZADANIE 60

Dostawa korków pneumatycznych w zakresie średnic 400 – 1200 mm (4 komplety) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

W ramach zadania zakupiono 4  komplety korków (łącznie 16 szt. korków) do czasowego zamykania przepływów w kanalizacji, tj.:

 1. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 400 - 4 szt. korków w zakresie DN min.200 - max.400;
 2. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 600 - 4 szt. korków w zakresie DN min.300 - max.600;
 3. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 800 - 4 szt. korków w zakresie DN min.500 - max.800;
 4. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 1200 - 4 szt. korków w zakresie DN min.600 - max.1200.

 

ZADANIE 61

Dostawa Mercedes - Benz Sprinter - samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji

 

ZADANIE 63

I. Dostawa tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych oraz naklejek dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”

W ramach zadania: zostały zamontowane trwałe nośniki informacji w postaci 3 sztuki tablic informacyjnych o wymiarze 2,00 m na 3,00 m oraz zakupiono tabliczki informacyjne i naklejki dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”.

II. Organizacja i przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III" w dniu 21.10.2017 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach.  

III. Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotek, rollupów, banera, kostek reklamowych - jako ścianki, flagi) dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III" 

*stan na dzień 27.11.2018 r. 

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.